Rekrutacja

KURSY PRZYGOTOWAWCZE do egzaminu (ok. 60 minut) odbędą się 28.05 i 29.05.2018 r. g. 16:00

EGZAMIN WSTĘPNY odbędzie się 30.05.2018 r.

Informacja o nauce

Informacja o nauce w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Malborku.

1. Szkoła naucza wyłącznie przedmiotów muzycznych.

2. Nauczamy gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, perkusja,trąbka.

3. Przyjmujemy dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia.

4. Nauka odbywa się:

  • w cyklu sześcioletnim – dzieci młodsze ( 6 – 10 lat)
  • w cyklu czteroletnim – dzieci starsze ( 8 – 16 lat)

Można składać sugestie o przyjęciu do cyklu 6 – cio lub 4 – ro letniego (dotyczy dzieci w wieku 8–10 lat), jednak o przydziale do cyklu decyduje komisja kwalifikacyjna sugerując się przede wszystkim wynikami badania przydatności, potem sugestiami rodziców. W drodze wyjątku mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie. Rodzice dzieci 5–letnich, które chcą podjąć edukację w szkole muszą przedstawić opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

5.Zajęcia w klasie I cyku 6-letniego:

  • 2x w tygodniu instrument główny
  • Rytmika z kształceniem słuchu
  • Zespół rytmiczny lub wokalny

Zajęcia w klasie I cyklu 4-letniego

  • 2x w tygodniu instrument główny
  • Podstawy kształcenia słuchu
  • Zespół wokalny.

Badanie przydatności kandydatów

Do szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież bez wcześniejszego przygotowania muzycznego. Podstawę do zakwalifikowania kandydata stanowi pozytywny wynik badania przydatności, polegający na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie jest indywidualne dla każdego kandydata i przeprowadzane przez szkolną komisję kwalifikacyjną. Decyzję o przyjęciu do szkoły spośród osób zakwalifikowanych przez komisję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ilości uzyskanych punktów. Kandydatom, którzy uzyskali pozytywny wynik badania przydatności, u których jednak komisja nie widzi możliwości kształcenia na wybranym przez nich instrumencie, może być zaproponowany inny instrument. Przed badaniem przydatności organizowane są w szkole zajęcia przygotowawcze, podczas których kandydaci mogą zapoznać się ze szkołą oraz dowiedzieć się, w jaki sposób będzie przebiegało badanie. Takie spotkania pozwalają również w większym stopniu ocenić predyspozycje i uzdolnienia kandydata, mogą również pomóc przy wyborze instrumentu.

UWAGA! Dzieci 6 – letnie, pragnące rozpocząć naukę w naszej szkole! Dodatkowo, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z Poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej (dostarczone do Sekretariatu najpóźniej przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w bieżącym roku szkolnym można uzyskać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00 – 17.00, tel. 055-272-31-58 oraz na profilu szkoły na FACEBOOKU

Informujemy, że rekrutację do szkoły rozpocznie się od  1 marca 2018r.

W naszej Szkole działa Szkolna Rada Rodziców. Składki miesięczne w formie darowizny wynoszą 35 zł miesięcznie.

Nr. konta :33 1020 1778 0000 2502 0003 7077