Rekrutacja

Zapisy na rok szkolny 2019/2020 przyjmujemy do końca maja (dziecko zapisać można osobiście poprzez złożenie podania lub telefonicznie).
27 – 28.05.2019 r. – Kursy przygotowujące do egzaminu g. 16:00 (czas trwania: 45 min)
29.05.2019 r. – Egzamin wstępny
Zasady rekrutacji uczniów:
 
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły jest ukończenie 7 i nie przekroczenie 16 roku życia.
Mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły kandydaci, którzy ukończyli 6 lat w danym roku kalendarzowym, muszą jednak przedstawić zaświadczenie o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
a) do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 9 lat.
b) do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej jak 16 lat.
 
2. Formy rekrutacji:
a) koncerty rekrutacyjne w przedszkolach i szkołach,
b) informacje w mediach o terminach przyjęć do szkoły,
c) informacje i ulotki na temat szkoły przekazywane przez nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.
d) poradnictwo w formie udzielania informacji o zasadach przyjęć, warunkach i programie kształcenia,
e) okresowa działalność konsultacyjna między innymi w formie zajęć praktycznych dla kandydatów, akcji „Otwartej Szkoły”.
 
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie od dnia 1 lutego do dnia 31 maja.
Szkoła może żądać dodatkowo przedłożenia od kandydata opinii lekarza.
 
4. Kwalifikacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się na podstawie badania przydatności.
 
5. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się w okresie od 1 czerwca do zakończenia zajęć lekcyjnych.
 
6. Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, i obejmuje:
– badanie słuchu
– badanie poczucie rytmu
– badanie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 
7. Kryteria badania przydatności:
a) Badanie słuchu obejmuje:
– ogólną wrażliwość na wysokość dźwięku,
– precyzyjne słyszenie i powtarzanie głosem granych na instrumencie poszczególnych
dźwięków
– zaśpiewanie z pamięci znanej melodii lub piosenki.
b) Badanie poczucie rytmu obejmuje:
– wyklaskanie zadanych przez nauczyciela krótkich fragmentów rytmicznych o
różnym stopniu trudności w tempach wolnych i umiarkowanych,
– reakcję na zmianę tempa i metrum
c) Badanie predyspozycji obejmuje:
– sprawdzenie, czy kandydat posiada fizyczne predyspozycje do nauki na wybranym
instrumencie.
Za poszczególne kryteria komisja wystawia punktację od 0 – 25 pkt. Odpowiadającą
ocenom według regulaminu oceniania.
 
8. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę
kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny.
 
9. Protokół powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia obowiązującego w szkole.
 
10. Po każdej części badania przydatności komisja (zespoły kwalifikacyjne) wpisuje do protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki, odrębne dla każdej części badania przydatności.
 
11. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności.
 
12. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni od zakończenia badania przydatności.
 
13. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.
a) Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi danej klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
b) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły muzycznej do innej tego samego typu i kierunku kształcenia, w trybie określonym w §18 pkt.5 a.
c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w § 18 pkt. 5 a.
d) Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

 

Informacja o nauce w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Malborku.

Szkoła naucza wyłącznie przedmiotów muzycznych.

Nauczamy gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, perkusja,trąbka.

 

UWAGA! Dzieci 6 – letnie, pragnące rozpocząć naukę w naszej szkole! Dodatkowo, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z Poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej (dostarczone do Sekretariatu najpóźniej przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w bieżącym roku szkolnym można uzyskać w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00 – 17.00, tel. 055-272-31-58 oraz na profilu szkoły na FACEBOOKU

W naszej Szkole działa Szkolna Rada Rodziców. Składki miesięczne w formie darowizny wynoszą 35 zł miesięcznie.

Nr. konta :33 1020 1778 0000 2502 0003 7077